21 marca w Dublinie, w godzinach popołudniowych, w Rezydencji Pana Ambasadora Ryszarda Sarkowicza odbyła się IX Rada Konsultacyjna ds. Oświaty. Zgromadziła ona Kierowników 5 istniejących na terenie Irlandii Szkolnych Punktów Konsultacyjnych oraz liczne grono Dyrektorów Społecznych Szkół Polonijnych. Według aktualnego spisu znajdującego się na stronie Ambasady RP w Dublinie, szkół społecznych obecnie jest 36 i liczba ta nieustannie się zwiększa z uwagi na duże zapotrzebowanie licznie mieszkającej na Zielonej Wyspie Polonii.

Wszystkich Zgromadzonych powitał Pan Ambasador Ryszard Sarkowicz, dziękując jednocześnie za dotychczasową współpracę na niwie oświaty polonijnej oraz wyrażając nadzieję na dalsze projekty i inicjatywy związane z nauczaniem języka polskiego w Irlandii. W spotkaniu uczestniczyły również przedstawicielki Wydziału Konsularnego w osobach Pani Konsul Katarzyny Smoter i Pani Konsul Katarzyny Kasperkiewcz, które udzielały odpowiedzi na nurtujące Uczestników pytania, dotyczące przede wszystkim współpracy pomiędzy oświatowymi organizacjami polonijnymi a Ambasadą RP w Dublinie.

Specjalne wystąpienie skierował do obecnych Członków Rady Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Pan Dariusz Piotr Bonisławski. Zapoznał on Uczestników z dotychczasową działalnością oraz planami na przyszłość Stowarzyszenia, które aktywnie wspiera Polaków i Polonię już od ponad ćwierćwiecza. Szczególną uwagę Pan Prezes poświęcił kwestiom proceduralnym, dotyczącym występowania o dofinansowanie na szkolnictwo ze środków Senatu RP w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” (SWP) oraz informacjom prezentującym ofertę doskonalenia metodycznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” (ODNSWP).

Gośćmi spotkania ze strony polskiej były również Pani Patrycja Szewczyk z Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej MEN, która przedstawiła informację na temat zmian w systemie polskiej oświaty oraz Pani Anna Radecka, Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, która zaprezentowała wachlarz różnorodnych form wspierania szkół polonijnych realizowanych przez ORPEG, a także omówiła zasady związane z wydawaniem legitymacji szkolnych dla uczniów poza granicami kraju.

Podczas Rady zaprezentowano również cele i działania dwóch organizacji oświatowych istniejących w Irlandii. Prezes PMSI, Pani Marta Szutkowska-Kiszkiel prezentowała dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość Polskiej Macierzy Szkolnej w Irlandii, natomiast Pan Tomasz Bastkowski, Prezes KID omówił misję, działalność oraz zaprosił do współpracy w ramach Federacji Edukacyjnej Irlandii (KID- Kampania Informacyjna Dzieci).

Pani Agnieszka Grochola- lider Lokalnego Ośrodka Metodycznego (LOM) przy PMSI w Dublinie, działającego jako regionalne przedstawicielstwo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” przybliżyła Uczestnikom Rady cele i zadania LOM-ów oraz zasady udzielania wsparcia metodycznego w postaci szkoleń dla nauczycieli polonijnych ze wszystkich typów szkół.

Kolejne prezentacje, tym razem w języku angielskim, wygłosiły Pani Karen Ruddock oraz Pani Marta Majchrzak, a dotyczyły one tematu „Short Course- Polish as a heritage language”. Spotkanie zakończyło się otwartą dyskusją z udziałem zaproszonych gości.