Statut


 STATUT

        O ś r o d k a   D o s k o n a l e n i a  N a u c z y c i e l i
Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Projekt statutu przyjęto uchwałą Zarządu Krajowego – Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie w dniu 10 lipca 2013 r. z późniejszymi zmianami.

Rozdział I
Nazwa, rodzaj, zasięg, siedziba oraz cele i zadania placówki

§ 1.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia Wspólnota Polska, zwany w dalszej części statutu „Ośrodkiem” jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. 2009r. Nr 200 poz. 1537 z późn. zm.),  na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty ( Dz. U 1996r. Nr 67. poz 329. z późn. zm), oraz niniejszego statutu

§2.

Ośrodek ma ogólnokrajowy zasięg działania, a jeżeli wymaga tego szczególny charakter związany z realizacją  celów statutowych Stowarzyszenia, również poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym tam prawem.

§3.

Siedzibą Ośrodka jest Dom Polonii w Ostródzie ul. Pieniężnego 6.

                                                                                §4.

Ośrodek tworzy, prowadzi, przekształca i likwiduje Stowarzyszenie Wspólnota Polska, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jako organ prowadzący (zarejestrowany jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, jako Organizacja Pożytku Publicznego – KRS: 0000034914)   stosowne decyzje w tych sprawach mają rangę uchwał Zarządu Krajowego Stowarzyszenia, zwanego dalej „Zarządem”.

§5.

Ośrodek utrzymuje się w ramach środków pochodzących z grantów projektowych,  własnej – odpłatnej działalności statutowej oraz dotacji  organu prowadzącego i jego jednostek.

§6.

Celem Ośrodka jest organizowanie i prowadzenie działań wspomagających szkoły, doskonalenia nauczycieli szkół publicznych, szkół niepublicznych, placówek oświatowych,  pracowników administracji rządowej i samorządowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki nauczania w środowiskach polonijnych i polskich poza granicami kraju.

§7.

Do zadań Ośrodka należy:

1)   Inspirowanie, organizowanie i prowadzenie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek ze szczególnym uwzględnieniem oświaty polonijnej, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń, uwzględniających specyfikę nauczanych przedmiotów lub prowadzonych zajęć oraz dotyczących ogólnej wiedzy i umiejętności zawodowych nauczyciela.
2)      Badanie oczekiwań i potrzeb środowisk oświatowych w Polsce i zagranicą,
3)      Ewaluowanie prowadzonych działań oraz sporządzanie raportów dla stosownych instytucji.
4)     Prowadzenie wsparcia dla szkół, doradztwa i konsultacji online w zakresie,  metodycznym, językowym, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz prawno- administracyjnym.
5)  Organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
6)    Opiniowanie  projektów rozwiązań prawnych dotyczących oświaty polonijnej na potrzeby środowiska oraz instytucji współpracujących.
7)  Recenzowanie wydawnictw metodycznych, dydaktycznych i innych przeznaczonych dla nauczycieli i środowisk polonijnych.
8)      Prowadzenie działalności wydawniczej.
9)      Wspieranie procesu powstawania polonijnych szkół społecznych.

§8

Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez formy zbiorowego doskonalenia, konsultacji i doradztwa oraz  doskonalenie online za pośrednictwem własnej platformy edukacyjnej.

§9

Ośrodek prowadzi doskonalenie nauczycieli na podstawie planów i programów doskonalenia opracowanych  przez Dyrektora Ośrodka, we współpracy z Zarządem i przez Zarząd zatwierdzonych.

§10

Nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.

 1. Dyrektor sporządza roczny plan pracy oraz sprawozdanie z jego realizacji i przedstawia go  Warmińsko – Mazurskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do dnia 30 września następnego roku.

Rozdział II
Organizacja Ośrodka

§11.

Strukturę organizacyjną Ośrodka stanowią:

1)      Dyrektor Ośrodka
2)      Dział Programowania i Analiz
3)      Dział Organizacji Szkoleń
4)      Filie Terenowe

§12.

Dyrektor Ośrodka może powoływać zespoły do zadań – sekcje.

§13.

Kierowników działów, Kierownika Filii Terenowej oraz Kierowników zespołów powołuje Dyrektor Ośrodka.

§14.

Obsługę administracyjno-księgową Ośrodka zapewnia Oddział Warmińsko – Mazurski Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Rozdział III
Kwalifikacje, zakres zadań i kompetencji pracowników Ośrodka.

§15.

Dyrektor Ośrodka.

 1. Wymagane kwalifikacje :
 1. wykształcenie wyższe – pedagogiczne,
  1.  co najmniej 5- letni staż pracy,
  2. c.   doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli,
  3.   doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.
 1. Dyrektor kieruje działalnością Ośrodka.
 2. Funkcję Dyrektora Ośrodka powierza i z funkcji tej odwołuje organ prowadzący.
 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Ośrodka w rozumieniu kodeksu pracy.
 4. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
 1. ustalanie głównych kierunków działania, planów pracy oraz sprawozdawczości Ośrodka,
 2. zatwierdzanie przedkładanych przez autorów programów konferencji , szkoleń i innych form doskonalenia.
 3. nadzorowanie realizacji zadań wykonywanych przez pracowników Ośrodka.

§16.

 1. Dział Organizacji Szkoleń.

1.1    Do zadań Działu Organizacji Szkoleń należy realizacja zadań wymienionych w §7 w zakresie organizowania doskonalenia i dokształcania nauczycieli w formach zbiorowych.
1.2  Działem Organizacji Szkoleń kieruje Dyrektor Operacyjny powoływany i odwoływany przez Dyrektora Ośrodka.
1.3   Wymagane kwalifikacje Dyrektora Operacyjnego:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

1.4    Do kompetencji Dyrekcji Operacyjnego należy w szczególności:

 1. przygotowywanie form doskonalenia i dokształcania od strony organizacyjnej, administracyjnej i kadrowej zgodnie z zatwierdzonym planem szkoleń,
 2. przygotowywanie założeń budżetowych dla poszczególnych form kształcenia,
 3. przygotowanie sprawozdań merytorycznych i rozliczeń finansowych prowadzonych szkoleń.

§17.

2. Dział Programowania i Analiz

2.1  Do zadań Działu Programowania i Analiz należy realizacja zadań wymienionych w §7 w zakresie przygotowania materiałów programów, opracowań merytorycznych, przygotowania narzędzi do badań potrzeb oraz ewaluacji oraz sporządzania raportów dotyczących realizacji działań programowych.
2.2  Działem Programowania i Analiz kieruje Dyrektor Programowy powoływany i odwoływany przez Dyrektora Ośrodka.
2.3  Wymagane kwalifikacje Dyrektora Programowego:

 1. wykształcenie wyższe pedagogiczne,
 2. doświadczenie w pracy pedagogicznej,
 3. doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli.

2.4  Do kompetencji Dyrektora Programowego należy w szczególności:

 1. realizacja strategii rozwojowej Ośrodka, przygotowanie planów szkoleń i nadzór nad ich realizacją,
 2. merytoryczne przygotowywanie i prowadzenie form doskonalenia i dokształcania zgodnie z zatwierdzonym planem szkoleń,
 3. koordynowanie działań realizowanych przez pracowników i współpracowników merytorycznych oraz ekspertów,
 4. wnioskowanie do Dyrektora Ośrodka o zatrudnienie, zwalnianie i nagradzanie pracowników Ośrodka,
 5. koordynowanie działań na rzecz promocji i PR Ośrodka, nadzór nad realizacją, działaniem i aktualizacją narzędzi IT
 6. koordynowanie i organizacja pracy Rady Programowej we współpracy z Dyrektorem Ośrodka,
 7. przygotowywanie analiz i raportów zgodnie z przyjętym planem pracy.

3. Filie Terenowe

3.1  Do zadań Filii Terenowych należy realizacja zadań Centrum wymienionych w §7 na terenie swojego działania.
3.2  Filie Terenowe tworzy się w oparciu o Koła lub Oddziały Stowarzyszenia, decyzją Zarządu na wniosek Dyrektora Centrum.
3.3  Filią Terenową kieruje Kierownik powoływany i odwoływany przez Dyrektora Centrum w porozumieniu z Zarządem.
3.4  Wymagane kwalifikacje Kierownika Filii Terenowej:

 1. Wykształcenie wyższe – pedagogiczne,
 2. Doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli.

3.5  Do kompetencji Kierownika Filii Terenowej należy w szczególności:

a. przygotowywanie form doskonalenia i dokształcania od strony organizacyjnej, administracyjnej i kadrowej.

§18.

 1. Dyrektor Ośrodka może zatrudniać pracowników merytorycznych i pracowników obsługi. Zadania i kompetencje pracowników określane są przez Dyrektora w ich zakresie czynności.
 2. Pracownicy merytoryczni wykonujący zadania na rzecz placówki powinni posiadać kwalifikacje i doświadczenie gwarantujące należyty poziom i efektywną realizację zadań statutowych Ośrodka.
 3. Do kompetencji pracowników merytorycznych należy w szczególności:
 1. opracowywanie programów szkoleń,
 2. prowadzenie szkoleń,
 3. podejmowanie działań ewaluacyjnych,
 4. własne doskonalenie zawodowe.
 1. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
 1. obsługa i konserwacja urządzeń technicznych,
 2. dbałość o porządek w pomieszczeniach Ośrodka,
 3. administracyjno-techniczna pomoc w przygotowaniu zadań merytorycznych.

§19

Rada Programowa

 1. Zarząd może powoływać Radę programową będącą organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora.
 2. Do zadań Rady Programowej należy: opiniowanie planów pracy, programów, wykonywanie ekspertyz, proponowanie kierunków działania Ośrodka, badanie rynku szkoleń, doradztwo na rzecz Dyrektora Ośrodka.
 3. W skład Rady Programowej wchodzą:
 1. dwóch członków Zarządu,
 2. dwóch zwyczajnych członków Stowarzyszenia,
 3. w skład Rady Programowej mogą wchodzić dodatkowo eksperci, osoby
  o uznanym autorytecie pedagogicznym, zaproponowane przez Zarząd.
 1. Przewodniczący Rady Programowej jest wybierany zwykłą większością głosów
  w obecności 2/3 jej członków.
 2. Uchwały Rady Programowej są podejmowane zwykłą większością głosów.
 3. Rada Programowa zbiera się co najmniej raz w roku lub w miarę bieżących potrzeb.

Rozdział IV
Tryb uchwalania i wprowadzania zmian w statucie

§20

Statut Ośrodka nadaje organ prowadzący.

§21

Zmiany w statucie dokonywane są przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora lub z własnej inicjatywy i podawane są niezwłocznie do wiadomości organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§22

Finansowanie działalności Ośrodka odbywa się z następujących źródeł:

 1. uzyskiwanych i posiadanych przez Stowarzyszenie,
 2. uzyskiwanych samodzielnie przez Ośrodek jako dotacje i granty,
 3. uzyskiwanych z własnej działalności gospodarczej Ośrodka.

§23

 1. Ośrodek używa podłużnych pieczęci firmowych – adresowych, papierów firmowych zaakceptowanych przez organ prowadzący.
 2. Filia Terenowa używa podłużnych pieczęci firmowych – adresowych papierów firmowych, zaakceptowanych przez organ prowadzący.

§24

Ośrodek może posiadać regulaminy i instrukcje wewnętrzne zatwierdzone przez organ prowadzący.

§25

 1. Nauczyciele, którzy ukończyli:
  1. kursy kwalifikacyjne otrzymują świadectwo, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
  2. inne formy doskonalenia otrzymują zaświadczenia, według wzoru określonego przez Ośrodek
 1. Ośrodek prowadzi rejestr wydawanych świadectw i zaświadczeń, o których mowa w ust. 1. 
 2. Pobierz STATUT w PDF.