Eksperci i trenerzy ODN SWP

Zespół pracowników ODN SWP:

Dariusz Piotr Bonisławski– dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

Katarzyna Czyżycka – dyrektor programowy

Małgorzata Kobus – specjalista ds. finansowych

Emilia Kamińska – specjalista ds. organizacji oraz rozliczeń

Ewa Rucińska – koordynator szkoleń online

Magdalena Grześkiewicz – redaktor naczelny strony www.odnswp.pl

 

Eksperci i trenerzy ODN SWP:

prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska – przez 28 lat  psycholog-logopeda w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne oraz w Centrum Metody Krakowskiej. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia dotyczące problemów związanych z dysleksją, dwujęzycznością i dyglosją, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci niesłyszących, metod diagnozowania dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej (autystycznych, z alalią, z afazją, z Zespołem Aspergera z porażeniem mózgowym oraz obniżeniem sprawności intelektualnej) i metod badania rozwoju funkcji poznawczych u dzieci w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym. Kraków.

prof. Halina Grzymała – Moszczyńska – profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Prowadzi zajęcia z Psychologii Religii, Klinicznych Aspektów Religijności i Psychologii Kulturowej. Zainteresowania naukowe: psychologia kulturowa i indygeniczna, psychologia religii. Kraków.

dr hab. Ewa Lipińska  – adiunkt z habilitacją w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Uzyskała tytuł magistra filologii włoskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim, odbyła podyplomowe studia pedagogiczne Graduate Diploma in Education na University of Wollongong w Australii,  potem obroniła doktorat na UJ w zakresie językoznawstwa. Autorka  licznych podręczników, artykułów i monografii z zakresu glottodydaktyki oraz emigracji i Polonii. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajdują się zagadnienia związane z dwujęzycznością oraz metodyką nauczania języka polskiego jako drugiego, obcego i odziedziczonego, a w szczególności sprawności pisania.

dr Elżbieta Ławczys – doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego, autorka pomocy edukacyjnych do nauki czytania oraz stymulacji rozwojowej. W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania. Interesuje się szczególnie tematyką dialogu- rozmowy jako formy komunikacji, która daje człowiekowi możliwość wyrażania siebie i nawiązywania kontaktu z innymi. Zainteresowania swoje ukierunkowała dodatkowo w stronę tematu zabawy, różnic kulturowych w traktowaniu dziecka i dwujęzyczności.

dr Rafał Młynski – doktor nauk humanistycznych w zakresie jezykoznawstwa, specjalizacje: logopedia i lingwistyka kontaktów językowych. Lektor języka polskiego jako obcego i drugiego. Prowadzi terapie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, zajęcia z dziećmi cudzoziemców oraz polskimi, które powróciły do Polski.

dr Faustyna Mounis – doktor psychologii, psycholog kliniczny. Członek francuskiego stowarzyszenia na rzecz promocji dwujęzyczności Café Bilingue i były członek zespołu badań nad językiem na Uniwersytecie w Poitiers. Współautorka książek dla dzieci i projektów dotyczących dwujęzyczności i dwukulturowości. Prowadzi grupy wsparcia i warsztaty dla rodziców dzieci dwujęzycznych oraz konsultacje indywidualne dla ich rodzin. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i dorosłymi z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i emocjonalnymi. W swojej pracy wykorzystuje psychodramę i zabawę symboliczną. Interesuje się podejściem humanistycznym w psychoterapii (logoterapia, terapia Gestalt), poczuciem odpowiedzialności i tożsamością. Francja.

dr Sebastian Przybyszewski – Ukończył w 1999 roku filologię polską i teologię. Jest adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej. Ponadto uczy języka polskiego jako obcego w Centrum Kultury i Języka Polskiego dla Cudzoziemców działającym na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Jego zainteresowania obejmują głównie zagadnienia związane z pragmatyką, semantyką, teorią języka, filozofią języka, lingwistyką tekstu, genologią lingwistyczną, frazeologią, stylistyką i akwizycją języka drugiego. Obecnie zajmuje się problematyką intencjonalności, implicytności i literalności w komunikacji oraz zależnościami między pośrednimi aktami mowy a kontekstem.

Liliana Barejko-Knops – ukończyła filologię języków romańskich, zachodniosłowiańskich oraz wschodniosłowiańskich na uniwersytecie w Kolonii. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli z ramienia Bezirksregierung Köln. Jest przewodniczącą Związku Nauczycieli Języka Polskiego i Pedagogów w Niemczech. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za zaangażowanie w promocję języka polskiego w niemieckich szkołach.

Lucyna Bzowska – nauczycielka, instruktorka tańca ludowego, superwizorka i trenerka. Od ponad 20 lat wdraża pedagogikę zabawy w proces dydaktyczny i wychowawczy. Szkoli nauczycieli. Swoimi doświadczeniami dzieli się w publikacjach kierowanych do nauczycieli klas I-III („Uczymy się bawiąc – propozycje bloków tematycznych, zabaw i metod aktywizujących w klasach I-III”, „Uczymy się, bawiąc z  Nowym Elementarzem”, „Z zabawą i bajką w świecie sześciolatka”, „Inspirowane folklorem. Zabawy muzyczno-ruchowe oparte na polskiej muzyce ludowej”, „Folkowa zabawa – integracyjne formy polskich tańców ludowych, Zabawy z wełną)”.

Anna Chmielewska – dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 1 w Ostródzie. Ukończone studia podyplomowe w zakresie socjoterapii i muzykoterapii. Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem ,,Wspólnota Polska” realizując międzynarodowe projekty edukacyjne, kolonie, obozy dla dzieci i młodzieży polonijnej oraz warsztaty dla nauczycieli polonijnych dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem.

Katarzyna Czyżycka – filolog polski, logopeda; absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pracuje z dziećmi polonijnymi dwu- i wielojęzycznymi, które mają problemy z przyswajaniem języka polskiego (m.in. ORM, dysleksja, autyzm, zaburzenia neurologiczne). Jest nauczycielem języka polskiego jako drugiego.

Hanna Górna – logopeda kliniczny. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje z dziećmi dwujęzycznymi z różnymi trudnościami komunikacyjnymi oraz rozwojowymi. Przy okazji prowadzonych zajęć bada temat rozwoju językowego dzieci wielojęzycznych. Wielka Brytania.

Agnieszka Jankowska – wicedyrektor SP1 w Ostródzie, dyplomowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.  Od wielu lat współpracuje ze Stowarzyszeniem ,,Wspólnota Polska” realizując międzynarodowe projekty edukacyjne, staże metodyczne oraz warsztaty dla nauczycieli polonijnych dzieląc się swoim wieloletnim doświadczeniem.

Stella Strzemecka – socjolożka, doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim, nauczycielka wiedzy o społeczeństwie i trenerka ODN SWP. Specjalizuje się w zakresie studiów migracyjnych, studiów z socjologii rodziny i dzieciństwa oraz polityk integracyjnych i edukacyjnych wobec dzieci migrantów. Afiliowana przy Uniwersytecie w Oslo, w latach 2013-2016 prowadziła badania nad adaptacją dzieci polskich imigrantów w Norwegii. Na co dzień szkoli rodziców i kadrę pedagogiczną w Polsce i za granicą. Obecnie przygotowuje pracę doktorską na temat procesu przystosowania społecznego dzieci polskich imigrantów w Norwegii.